ALGEMENE VOORWAARDEN SPORTSCENTER TIME OUT HOOGVLIET

Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 1 APRIL 2021.

 

Artikel 1:

Bij het aangaan van deze overeenkomst bent u bekend met het feit dat uw lidmaatschapvanaf de ingangsdatum precies 12 maanden geldig is. Na deperiode van de eerste 12 maanden is uw abonnement per maand opzegbaar met inachtneming van 1 maand opzegtermijn, mits u gekozen heeft voor een verlenging met 12 maanden. Alle vormen van een lidmaatschap lopen van de eerste tot de eerste van de maand, ook in het geval wanneer deze niet op de eerste van de maand wordt aangegaan. In dit geval zal de eerste dag van de volgende maand gelden. Indien u een jaarcontract heeft afgesloten en deze met inachtneming van de opzegtermijn, niet tijdig wordt opgezegd door u, dan zal het abonnement aan het einde van de contractperiode stilzwijgend worden verlengd op basis van een maandabonnement, met het daarbij geldende tarief van een maandabonnement. Dit is voor basis €35,95, 55+ €30,95, duo € 55,00 en gezinsabonnement €75,00. Een gezinsabonnement houdt in: twee volwassenen en twee kinderen (kinderen tot 21 jaar).De abonnementsvorm van het afgesloten abonnement kan tussentijds niet gewijzigd worden.Alleen bij lichamelijke beperkingen, welke door een medisch specialist schriftelijkbevestigd worden, kan het abonnement tijdelijk on hold gezet worden voor een periode van maximaal 6 maanden. Het abonnement zal dan verlengd worden gelijk aan de periode van on hold zetting. Indien een medische verklaring overlegt kan worden en blijkt dat er sprake is van een ongeneeslijke ziekte, dan wordt de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden. 

 

Artikel 2

Het abonnementsgeld wordt middels automatische incasso, bij vooruitbetaling voldaan. Bij niet tijdige betaling worden alle voor de resterende duur van het abonnement verschuldigde termijnen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Sportscenter Time Out te voldoen. Indien Sportscenter Time Out dient over te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Indien het abonnementsgeld maandelijks vooraf per contante betaling of per pin voldaan wordt, dan dient de maandelijkse contributie uiterlijk de 3e dag van de maand voldaan te worden aan de balie. Bij te late betaling zal de contributie verhoogd worden met € 7,50.

 

Artikel 3

Wanneer een incasso wordt gestorneerd mag Sportcenter Time Out een bedrag van € 7,50 aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te incasseren. 

Artikel 4

Sportscenter Time Out is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de prijzen te indexeren. De prijsaanpassing kan onder andere zijn vanwege de wettelijke gestelde inflatie of andere bepaalde aanpassingen wat van invloed is op de prijs. Tevens is Sportscenter Time Out gerechtigd wijzigingen in en aanvullingen op deze voorwaarden aan te brengen. Het uitvallen van de lessen zal niet leiden tot restitutie van de contributie.

Artikel 5

Het gebruik van de voorzieningen van Sportscenter Time Out is afhankelijk van het gekozen abonnement.

Artikel 6

Sportscenter Time Out is gerechtigd het abonnement eenzijdig voortijdig te beëindigen in geval het lid zich ondanks waarschuwing zich zodanig misdraagt dat van Sportscenter Time Out in redelijkheid voortzetting van het lidmaatschap niet kan worden gevergd. Het abonnement is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen. Sportscenter Time Out is bevoegd de openingstijden van onderdelen van de club tijdelijk of blijvend te wijzigen en de club geheel of gedeeltelijk af te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen, zondagen en verbouwing. Gedurende de zomerperiode is een aangepast zomerrooster van kracht. Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing. Door het ondertekenen van dit formulier ga je akkoord met onze algemene voorwaarden. Daarmee geef je tegelijk toestemming voor Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is  voldoende als verwerkersovereenkomst. Hiervoor verwijzen wij u naar onze website..Indien een bepaling uit het abonnement en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Aanvaarding van het lidmaatschap geschiedt onder voorbehoud van de goedkeuring van de directie van Sportscenter Time Out.

Artikel 7

Ieder gebruik van de faciliteiten en voorzieningen van Sportscenter Time Out geschiedt voor eigen risico. Ieder lid dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich er van te vergewissen of gebruik of deelname voor hem/haar medisch verantwoord is.

Artikel 8

Opzeggingen dienen per brief verstuurd te worden aan Sportscenter Time Out Hoogvliet, t.a.v. de ledenadministratie, Nieuwe Langeweg 59, 3194 DC Hoogvliet. De datum van verwerking is leidend voor het beëindigen van uw abonnement. Alle opzeggingen worden op doordeweekse dagen binnen 48 uur verwerkt. Op feestdagen en weekenden wordt er geen administratie verwerkt.

Artikel 9

Bij verlies of diefstal van de ledenpas zal er € 10,00 in rekening gebracht worden. Na beëindiging van de overeenkomst dient de ledenpas geretourneerd te worden anders zijn hier € 10,00 kosten aan verbonden. Lockers mogen uitsluitend gebruikt worden tijdens uw training en dienen na de training leeg achtergelaten te worden.

Artikel 10

Iedere bezoeker van het Sportscenter is gehouden de huishoudelijke- en hygiëne regels na te leven.

Indien de regels niet worden nageleefd zullen hier consequenties aan verbonden zijn.

Artikel 11

Maatregelen welke opgelegd worden vanuit de overheid of andere instanties, welke resulteren in vermindering van het aanbod en/of tijdelijke sluiting van het Sportscenter, geven geen recht op restitutie van de contributie en/of ontbinding van de overeenkomst. Indien de sportschool in verband met eventuele verbouwingen of schade door onvoorziene omstandigheden tijdelijk gesloten wordt, zal dit eveneens geen recht geven op restitutie van de contributie en/of ontbinding van de overeenkomst.